หนังสือ

สื่อพหุภาษาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับประถมปลาย (หนึ่งวันในสวนสาธารณะ)


สื่อพหุภาษาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับประถมปลาย (หนึ่งวันในสวนสาธารณะ)


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392814

วันที่ยื่นคำขอ

11/05/2021

เลขทะเบียน

ว.045739

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม