หนังสือ

นิทานคุณธรรม "คู่หูฉลามวาฬ"


                        จุดเริ่มตันของความคิด จากการที่ข้าพเจ้าได้สอนวิชา การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม ในสาขาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ข้าพเจ้ามีวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคำนิยมและจริยธรรม คุณธรรมจริยรรรมที่ดีให้กับนักศึกษาเมื่อไปเป็นครูในอนาคตซึ่งนักศึกษาจะต้องผู้แต่งเนื้อเรื่อง วาดภาพประกอบ และออกแบบรูปเล่มด้วยตนเอง อีกทั้งสอดแทรกวิธีการสอนและเสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยม และจริยธรรมที่ดีผ่านนิทานคุณธรรม เนื่องจากธรรมชาติของนักเรียนในระดับประถมศึกษามักชอบฟังนิทาน อีกทั้งนิทานยังช่วยเสริมสร้าง
1. พัฒนาการตามวัย กระตุ้นทักษะการฟัง การใช้คำศัพท์ กระตุ้นให้เกิดการใช้ภาษาเป็นอย่างดี
2. ช่วยสร้างสมาธิ ด้วยความนำสนใจของนิทาน ประกอบกับเรื่องราวที่มักจะได้รับการร้อยเรียงมาให้มีความน่าติดตาม ทำให้เกิดสมาธิขึ้นจากการอ่านได้อย่าง
ง่ายดาย และเป็นสมาธิที่มาจากความต้องการภายในของเด็กเอง นั่นคือ กระหายใคร่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ในแต่ละหน้ากระดาษจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้าง หรือพ่อแม่
และคุณครู จะใช้น้ำเสียงแบบไหนเมื่อไปเปิดเจอภาพต่างๆ ในนิทาน
3. ช่วยสร้างจินตนาการ เสน่ห์อย่างหนึ่งของนิทานก็คือ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้จบ มักจะไม่เบื่อแม้จะเป็นเล่มเดิมที่อ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะในทุก ๆ ครั้งที่อ่าน
เด็กอาจจะมีจินตนาการต่อสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกัน บ้างเป็นเพราะไปเจอของจริงมาแล้ว บ้างเป็นเพราะน้ำเสียงของผู้อ่านที่เปลี่ยนไป หรือบ้างอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อม
ในตอนอ่านที่ไม่เหมือนเดิม และสำหรับเด็กโต นิทานเรื่องเดิม อาจจะถูกแต่งเติมเป็นเรื่องราวใหม่ ๆ ในสมองอันสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ และบางครั้ง เด็ก ๆ ก็อาจจะเชื่อมโยง
เรื่องราวเหล่านั้นกับชีวิตของตนเองได้
4.ช่วยสร้งความอบอุ่น ทุกครั้งที่หนังสือนิทานถูกเปิดอ่าน เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มของเด็ก มักจะตามมาเสมอ ช่วงเวลาของการอ่านนิทาน ก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่
ผ่อนคลายของคุณพ่อคุณแม่ด้วย และที่พิเศษสุก็คือ บางครั้งในระหว่างการฟังและเล่านิทาน เรามักจะได้ยินเรื่องราวและได้เห็นพฤติกรรมน่าเอ็นดูของเต็ก นิทานจึงเป็นเสมือน
สื่อกลางในการสร้างช่วงเวลาดี ๆ ให้เกิดขึ้น
(ที่มา: https://www.trueplookpanya.com/knowledee/content /74727/blog.parinf.par-parpres-สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564)
จากผลการที่ให้นักศึกษาได้ไปทดลองใช้นิทานคุณธรรม ค่านิยม และจริยธรรม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน พบว่า นักเรียนชื่นชอบสนใจ และมักซักถามความเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทานทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งสำคัญนอกจการการสอดแทรกคุณธรรม ค่นิยม และจริยธรรมให้กับนักเรียน คือ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรักการอ่านซึ่งถือเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในอนาลดต่อโป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392817

วันที่ยื่นคำขอ

11/05/2021

เลขทะเบียน

ว.045632

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม