ศิลปกรรม

กระเป๋าเตยหนาม Set Gradient


วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์    เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดพัฒนา จากงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

แนวคิดการสร้างสรรค์              

  เป็นกระเป๋าเตยหนามจักสาน  ที่พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยการใช้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม วัตถุดิบ ลักษณะเฉพาะทางพื้นที่ ฯลฯ เป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ก่อเกิดผลงานกระเป๋าจักสานเตยหนามจักสานภายใต้ชื่อ “Gradient”  ซึ่งมีความหมายว่าไล่สี เนื่องจากในแต่ละเส้นของเตยหนามที่นำมาจักสาน จะมีการย้อมสีถึง 3 สีในเส้นเดียวกัน ซึ่งมีทั้งการไล่สีแบบกลมกลืนกัน (Harmony)  และการไล่สีแบบตรงกันข้าม (Contrast)  ทั้งนี้ในส่วนของด้ามจับ เป็นการสั่งทำพิเศษ โดยมีแนวคิดจากคอนนกเกาะ อันเนื่องจากยะลาเป็นเมืองแห่งนก (Bird City)


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392813

วันที่ยื่นคำขอ

11/05/2021

เลขทะเบียน

อ.004869

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม