ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอ สืบสานและสาธิตการทำขนทพื้นถิ่น ตูปะทรงสามเหลี่ยม


                        คลิปวิติโอชุด คลิปวิติโอการทำขนม ดูปะ ทรงสามเหสี่ยม ต้องการสื่อสารให้เยาวชน ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้ยนรู้ภูมิปัญญาการทำขนมดูปะในวีถีมลายูพื้นถี่
บวนการทำทุกขั้นตอนผ่านสื่อคลิปวิติโอเรียนรู้และทดลองทำด้วยตนเอง เป็นช่องทางการอนุรักษ์และบสานภูมิปัญญาชน
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392688

วันที่ยื่นคำขอ

03/05/2021

เลขทะเบียน

ส.016520

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม