ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

พรุ่งนี้/Besok hari (โสตทัศน์วัสดุ)


                        คณะครุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดทำบทเพลง “พรุ่งนี้” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการให้กำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการแพทย์ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย และบุคลากรทุกภาคส่วน ให้ได้รับฟัง เพื่อสร้างแรงผลักดันและสร้างขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

384993

วันที่ยื่นคำขอ

29/07/2020

เลขทะเบียน

ส.015645

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม