ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

สื่อการเรียนการสอนเสริมทักษะการบัญชีขั้นต้น 1


การสร้างสรค์ผลงานเพี่อแก้ปัญหา การค้างส่งงานที่มอบหมายในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ของผู้เรียน เนื่องจากหลักการบันทึกบัญชีต้องไปตามขั้นตอน ดังนั้นในการจัดทำบัญชีมีเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบบฟอร์มใช้เวลานาน ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจในการศึกษา หากผู้เรียนไม่บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันจะส่งผลให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีขั้นตอนต่อไปใด้ และส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษานอกห้องเรียนได้ด้วยตนเอง


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392686

วันที่ยื่นคำขอ

03/05/2021

เลขทะเบียน

ส.016258

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม