หนังสือ

คุณค่าและมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดยะลา : ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสารจากไม้ไผ่ หวายและย่านเต่าไห้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกาบู อำเภอยะหา จังหวัดยะลา


คุณค่าและมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดยะลา : ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานจากไม้ไผ่ หวายและย่านเต่าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกาบู อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นองค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อต้องการสื่อสาร นำเสนอและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านด้านหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ หวายและย่านเต่าไห้ สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ประเภทขันโตก ตะกร้า กระเช้า ฯลฯ เพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392714

วันที่ยื่นคำขอ

03/05/2021

เลขทะเบียน

ว.045627

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม