หนังสือ

เอกสารคำสอนรายวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน


เอกสารคำสอนรายวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Management) รหัส 3156206 ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว โดยเนื้อหาในเอกสารเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน การวางแผนกำลังการผลิต การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนกระบวนการผลิต การพยากรณ์ การจัดการโครงการ การจัดซื้อจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคุณภาพ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบำรุงรักษาระบบการผลิตและการดำเนินงาน


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392715

วันที่ยื่นคำขอ

03/05/2021

เลขทะเบียน

ว.045865

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม