หนังสือ

ตำราหลักการบริหารธุรกิจ


ตำราหลักการบริหารธุรกิจประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บท  ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ  เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจและการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน จากบทที่ 3 ถึงบทที่ 8 มีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่ การบริหารธุรกิจ  โดยบทที่ 3 การจัดการทางการเงิน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่งานทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว บทที่ 4 การบัญชี ในบทนี้อธิบายถึงการจัดทำบัญชีของธุรกิจ และการวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 5 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน เป็นบทที่อธิบายเกี่ยวกับระบบและขอบเขตงานของการจัดการผลิตและการดำเนินงาน  บทที่ 6 การตลาด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่วนประสมทางการตลาด และการตลาดยุค 4.0 บทที่ 7 การจัดการองค์การ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่งานการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม  บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยอธิบายถึงแนวคิดและกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 สุดท้ายบทที่ 9 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ บทนี้อธิบายถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้โดยเฉพาะในการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เนื้อหาในแต่ละบทของตำราได้เรียบเรียงโดยใช้คำบรรยายที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย เล่าเรื่องที่น่าสนใจทางธุรกิจ และมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ รวมทั้งมีเอกสารอ้างอิงที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน

        ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทางด้านธุรกิจ  ในการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์และนักวิชาการทุกท่านที่ผู้เขียนได้กล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในตำราเล่มนี้ และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านซึ่งให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการจัดทำตำราจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392717

วันที่ยื่นคำขอ

03/05/2021

เลขทะเบียน

ว.045963

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม