หนังสือ

ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


                        ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลออมทรัพย์แก่สมาชิกซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการดำเนินงานด้านสวัสดิการฯ คือ การออมเงิน และการนำเงินออมมาช่วยเหลือสมาชิกแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยมีคณะบุคคล 7 คน เป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในการประชุมสามัญประจำปี ทำหน้าที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการฯ ก่อนการพัฒนาระบบ คณะกรรมการได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภท Spreadsheet จัดการข้อมูลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สมาชิกไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามคณะกรรมการเป็นรายกรณี จากปัญหาข้อจำกัดในการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิก จึงได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย 10 ส่วนหลัก ได้แก่ การจัดการข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งาน การประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิก การฝากเงิน การถอนเงิน การกู้เงิน การล้างหนี้ การจ่ายสวัสดิการ การลาออก และรายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแก้ปัญหาด้านการบริการข้อมูลให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392718

วันที่ยื่นคำขอ

03/05/2021

เลขทะเบียน

ว1.009182

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม