ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คอร์สแวร์การศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


การคิดและการสอนคิด เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุกๆด้าน รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่ตีในสังคมต่อไป หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กำหนดไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังต้านปัญญาพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถขจัดข้อขัดแย้งทางอารมณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม คอร์สแวร์การศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวันัยของเด็กและเยาวขนในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นสื่อในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการแก้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยกระบวนการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษา เพื่อสามารถตอบสนองการเรียนรู้รายบุคคล ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสนใจของตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพในสังคม ให้สังคมมี่คุณภาพ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน เป็นการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392247

วันที่ยื่นคำขอ

16/04/2021

เลขทะเบียน

ส.016250

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม