ศิลปกรรม

กระเป๋าเตยหนามจักสาน Set “Justamo”


ชื่อผลงาน กระเป๋าเตยหนามจักสาน Set "Justamo"

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แนวคิดการสร้างสรรค์ "จัสตาโม (Justtamo)" เป็นหนึ่งในลวตลายจักสานโตยใช้เทคนิคพับทบชั้นสูงสมัยโบราณ แต่เดิมมักจักสาน เป็นเสื่อโดยมีเส้นขนาดใหญ่ แต่ได้สร้างส สรรค์ปรับลดย่อส่วนให้เส้นมีขนาดเล็กลง พับทบด้วยเทคนิคชั้นสูง นำมาสร้างสรรค์เป็น

ผลงานกระเป๋าเตยหนามที่ดูร่วมสมัย ทั้งกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค และกระเป๋าใสโทรศัพท์


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392226

วันที่ยื่นคำขอ

09/04/2021

เลขทะเบียน

ศ7.019132

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม