หนังสือ

คู่มือวิถีปกติใหม่ของธุรกิจร้านอาหาร (New Normal of food Businesses)


                        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิการบริการวิชาการแก่สังคมที่มุ่งเน้น "สถาบันอุตมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ภายใต้วิสัยทัศน์ "คลังปัญญาแห่งชายแตนใต้" ในการนี้โครงการการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรมบริการๆ ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์การยกระดับการให้บริการร้านอาหาร ภายหลังโควิด- 19 ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้จัดทำดูมือ วิถีปกติใหม่ของสุกิจร้นอาหาร (NEW Normal of Food Businesses) ซึ่งเนื้อหาภายในคู่มือนั้นทำความเข้าใจกับวิกฤติโควิด-19, วิถีปกติใหม่ (New Normal), วิถีปกติ ใหม่ธุรกิจร้านอาหาร (ทั้งทางด้านสาธรณสุข ด้นการตลาดละพฤติกรรมผู้บริโภค และตันกรออกแบบพื้นทีร้น) และมาตรฐานการให้บริการธุรกิจร้านอาหารตามวิถีปกติใหม่
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

390492

วันที่ยื่นคำขอ

09/02/2021

เลขทะเบียน

ว.044978

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม