หนังสือ

นิทานเจ๊ะเห : สื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็ก ตอน วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย


                        เจ๊ะเห” เป็นคำนามที่ใช้เรียกแทน 1) ภาษาถิ่นใต้ของไทยที่พบในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2) ชื่อเดิมของ          วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ใช้เป็นเครื่องมือในการปักปันเขตแดนระหว่างสยาม (ประเทศไทย) กับมลายู (ประเทศมาเลเซีย) และ 3) ชื่อตำบลในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
            นิทานเจ๊ะเห : สื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็ก ตอน วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย เป็นนิทานที่มีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็ก โดยแทรกประวัติศาสตร์ของไทยในการปกป้องประเทศชาติในสมัยรัชกาลที่ 5 มีจำนวน 12 หน้า 
            ทั้งนี้ นิทานเป็นสื่อที่สามารถช่วยในการพัฒนาทักษะทางการฟังคิด วิเคราะห์ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษา โดยผ่านการฟังและสายตา ด้วยความสนุกสนาน ช่วยสร้างจินตนาการไปพร้อมกับคุณธรรมที่ดีในการดำรงชีวิตของเยาวชนสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ดังนั้นคณะจัดทำจึงเชื่อมโยงการพัฒนานิทานเพื่อนำมาใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็ก           และการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของ “เจ๊ะเห” ทั้งภาษา และสถานที่สำคัญที่ควรค่าแก่การสืบทอดรวมไปถึงการอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่ต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

390489

วันที่ยื่นคำขอ

09/02/2021

เลขทะเบียน

ว.044974

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม