หนังสือ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา


ผู้สร้างสรรค์ เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา จากประสบการณ์การสอนหลายปี พบว่านักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ได้ในทันที เนื่องจากโดยธรรมชาติของรายวิชา ถือว่าเป็นวิชาที่ค่อยข้างยาก มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีด้านการวิจัย สถิติวิเคราะห์ และเนื้อหามีค่อยข้างมาก ทำให้เกิดความสนใจที่จะพัฒนาสื่อการสอนที่นักศึกษาสามารถได้ทบทวนความรู้ ศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาครั้งนี้


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

390333

วันที่ยื่นคำขอ

04/02/2021

เลขทะเบียน

ส.016379

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม