หนังสือ

เอกสารคำสอนวิชาเศรษฐกิจชุมชน


                        สร้างทักษะ และนวัตกรรมของผู้เรียน ซึ่งเป็นจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถนำความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใช้ในงานของตน ทำให้งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้เรียนอาจเกิดความตระหนักในคุณค่า ของการคิด
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

390491

วันที่ยื่นคำขอ

09/02/2021

เลขทะเบียน

ว.045880

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม