หนังสือ

ตำราวิชาเศรษฐกิจพอเพียง


                        วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อรายวิชาที่เรียน
แนวคิดการสร้างสรรค์  สร้างทักษะ และนวัตกรรมของผู้เรียน ซึ่งเป็นจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถนำความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใช้ในงานของตน ทำให้งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้เรียนอาจเกิดความตระหนักในคุณค่า ของการคิด
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

390490

วันที่ยื่นคำขอ

09/02/2021

เลขทะเบียน

ว.045879

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม