ดนตรีกรรม/ นาฏกรรม

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ระบำบูชาคูหาภิมุข


                        ความสำคัญและความเป็นมา
          นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” มีรูปแบบการแสดงเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ประยุกต์  เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธในตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่มีการเคารพสักการะบูชาพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีวิชัย ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งสะท้อนถึงประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยพุทธในภูมิภาคใต้ ใช้ผู้แสดงทั้งหมด 6 คน ระยะเวลาในการแสดงทั้งหมด 5 นาทีโดยแบ่งช่วงการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
    ช่วงที่ 1  สื่อถึงการเตรียมตัวของชาวบ้านเพื่อที่จะไปไหว้พระ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วงที่ 2  สื่อถึงประเพณีแห่ผ้าห่มพระ และแสดงออกถึงท่วงท่าที่แสดงถึงความสุข ความ             
           สบายใจ และความสนุกสนานของชาวบ้านหลังจากการไปไหว้พระ
การสร้างสรรค์และประดิษฐ์ท่ารำ
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข”  ได้แนวความคิดในการประดิษฐ์ท่ารำมาจากวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธในตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่มีการเคารพสักการะบูชา และประเพณีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีวิชัย ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ)  ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จึงเกิดการสร้างสรรค์ท่ารำให้เหมาะสมกับการแสดงโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้
          1) ท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง ซึ่งเน้นการผสมผสานระหว่างท่ารำนาฏศิลป์พื้นบ้าน กับลักษณะของวิถีชีวิต การกราบไหว้บูชา เคารพสักการะพระพุทธไสยยาสน์สมัยศรีวิชัย ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ)
    2) การประดิษฐ์ท่ารำให้สอดคล้องกับทำนองเพลง
    3) การสร้างสรรค์ในด้านการแสดงให้มีความแปลกใหม่ การเชื่อมท่า เลือกลีลาของท่ารำให้ดูมีความสอดคล้องสวยงาม และกลมกลืนกับการแปรแถว

องค์ประกอบของการแสดง
- ใช้นักแสดงหญิง ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป  (สามรถปรับเปลี่ยนจำนวนนักแสดงได้ตามความเหมาะสม)       
- ใช้เวลาในการแสดงประมาณ  5 นาที
          - เพลงประกอบการแสดง : เลือกสรรดนตรีจากเพลงพื้นบ้านภาคใต้ วงปี่กลอง โดยเลือกเพลงที่มีการดำเนินทำนอง
ในอัตราจังหวะสองชั้น (ความเร็วปานกลาง) และอัตราจังหวะชั้นเดียว (ค่อนข้างเร็ว)  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการบรรเลง คือ ปี่ใต้ ทับ กลอง ฉิ่ง โหม่ง  
- การแต่งกาย : สร้างขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของชาวบ้านภาคใต้ ในยุคสมัยศรีวิชัย
- โอกาสที่แสดง : นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด “ระบำบูชาคูหาภิมุข” นี้ สามารถแสดงได้ในงานประเพณีของตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หรือแสดงในโอกาสทั่วไป เช่น งานมงคลต่าง ๆ หรืองานรื่นเริง งานประเพณี เป็นต้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

เพลง / ทำนอง / การรำ / การเต้น / การทำท่า

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

389424

วันที่ยื่นคำขอ

11/01/2021

เลขทะเบียน

น.000299

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม