หนังสือ

(5) being honest


                        โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แต่งและเรียบเรียงขึ้นจากเรื่องราวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ทั้งที่เป็นสถานการณ์ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเน้นบริบทสังคมท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 1050-1200 คำ โดยการดำเนินเรื่องจะเป็นการสอดแทรกคุณธรรม คติ แง่คิดต่าง ๆ ในนิทานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จึงได้ชุดนิทาน 6 เรื่อง ที่สะท้อนคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ นิทานภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การมีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ การอยู่อย่างพอเพียง การมุ่งมั่นในการทำงาน การรักความเป็นไทย และการมีจิตสาธารณะ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

388816

วันที่ยื่นคำขอ

09/12/2020

เลขทะเบียน

ว.044831

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม