หนังสือ

คู่มือการละเล่นพื้นบ้าน “ปามอ” เพื่อการแข่งขัน


                        การพัฒนานวัตกรรมคู่มือการละเล่นพื้นบ้าน “ปามอ” เพื่อการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากฏระเบียบและกติกาการละเล่นพื้นบ้านปามอเพื่อใช้ในการแข่งขัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
      กฎระเบียบและกติกาการละเล่นพื้นบ้านปามอเพื่อการแข่งขัน แบ่งปันหมวดดังนี้ 
      หมวดที่ 1 นิยามและจุดหมายการเล่น 
      หมวดที่ 2 สนามแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                   กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน
                   กติกาข้อ 2 อุปกรณ์การแข่งขัน 
      หมวดที่ 3 ทีม 
                  กติกาข้อ 3 ทีมแข่งขัน 
                  กติกาข้อ 4 การบาดเจ็บของผู้เล่น
                  กติกาข้อ 5 อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้าทีม
                  กติกาข้อ 6 อำนาจและหน้าที่ของผู้ฝึกสอน
      หมวดที่ 4 ข้อบังคับเกี่ยวกับการแข่งขัน
                  กติกาข้อ 7 เวลาแข่งขัน 
                  กติกาข้อ 8 การเริ่มเล่นการแข่งขัน
                  กติกาข้อ 9 การเริ่มต้นและสิ้นสุดของคาบเวลา หรือการแข่งขัน
                  กติกาข้อ 10 การชนะการแข่งขัน
                  กติกาข้อ 11 สถานภาพของบอล 
                  กติกาข้อ 12 วิธีการเล่นที่ถูกและผิดกติกา 
                  กติกาข้อ 13 เวลานอก 
                  กติกาข้อ 14 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรอง
       หมวดที่ 5 การฟาว์ล 
                  กติกาข้อ 15 การฟาว์ล 
       หมวดที่ 6 เจ้าหน้าที่หรือกรรมการจัดการแข่งขัน 
                  กติกาข้อ 16 จำนวนเจ้าหน้าที่หรือกรรมการจัดการแข่งขัน 
                  กติกาข้อ 17 การเป่านกหวีดของผู้ตัดสิน
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

383821

วันที่ยื่นคำขอ

08/06/2020

เลขทะเบียน

ว.044176

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม