ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอ ชุด ภูมิปัญญาขนมลากรอบโบราณ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา


                        ภูมิปัญญาขนมพื้นถิ่น "ขนมลากรอบโบราณ" ที่สืบสานกระบวนการและสูตรการปรุงจากบรรพบุรุษจากรุ่นทวดสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบัน
ปัจจุบันขนมลากรอบโบราณหารับประทานได้ยาก ไม่มีจำหน่ายทั่วไป คลิปวิดิโอชุดนี้ สามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและสร้างการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ขนมลากรอบโบราณ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

423834

วันที่ยื่นคำขอ

27/10/2022

เลขทะเบียน

ส.017942

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม