หนังสือ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ :หนังสือราชการภายนอก


 การจัดทำต้นแบบการเขียนหนังสือราชการภายนอกที่ถูกต้องตามระเบียบงานสรรณ


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

426020

วันที่ยื่นคำขอ

16/01/2023

เลขทะเบียน

ว049997

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม