หนังสือ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อพัสดุ (วัสดุ) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คณะวิทยาการจัดการ ด้วยระบบ YRU-ERP


                        ในยุคแห่งการแข่งขันในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยการบริหารงานการพัสดุถือว่ามีความสำคัญต่อหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ บรรลุตามภารกิจขององค์กร และบรรลุเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมขององค์กร ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการจัดหาวัสดุ  การจัดหาครุภัณฑ์ รวมถึงการบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าเช่า ค่าจ้าง หรือ การจ้างเหมาบริการในกรณีต่าง ๆ จำเป็นต้องดำเนินการตามวิธีการพัสดุและให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และดำเนินการตามระเบียบฯ หรือประกาศอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุที่กำหนด  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดซื้อพัสดุ (วัสดุ) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คณะวิทยาการจัดการ ด้วยระบบ YRU-ERP ประกอบด้วย บทสำคัญๆ จำนวน 5 บท คือ บทที่มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พุทธศักราช 2560  การจัดทำจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ YRU-ERP รวมถึงแนะนำวิธีการใช้ระบบ YRU-ERP และยกตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง และตัวอย่างการจัดซื้อจ้างที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานแทนกันได้ และการปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และท่านอื่นที่สนใจที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ     คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง จัดซื้อพัสดุ (วัสดุ) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คณะวิทยาการจัดการ ด้วยระบบ YRU-ERP จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุประจำหน่วยงาน และเพื่อเป็นคู่มือประจำคณะได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

423837

วันที่ยื่นคำขอ

27/10/2022

เลขทะเบียน

ว.049300

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม