ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอ ท่องเที่ยวตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา


                        ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีทรัพยากรการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ประเภทถ้ำที่หลากหลาย สวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ด้านพระพุทธศาสนาตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัย  มีจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังบนถ้ำอายุกว่า 3,000 ปี และดินมายาบนภูเขาถ้ำมืดที่นำมาย้อมผ้า ควรมีการอนุรักษ์ สืบสานและสื่อสารให้เยาวชนและคนไทยได้มาเยี่ยมชม เรียนรู้ผ่านคลิปวิดิโอ ท่องเที่ยวตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

423838

วันที่ยื่นคำขอ

27/10/2022

เลขทะเบียน

ส.017943

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม