ศิลปกรรม

ใบไม้ป่าฮาลาบาลา


                        “ใบไม้ป่าฮาลาบาลา” เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา ด้วยเพราะฮาลาบาลาเป็นป่าในยะลาที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางธรรมชาติสูง ทั้งด้านพรรณไม้  สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ  เมื่อได้เดินป่า พื้นที่ทางเดิน จะเห็นใบไม้ล่วงหล่นทับซ้อนกันอย่างน่าสนใจ จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ออกแบบเป็นโครงสร้างลายเส้นใบไม้ดังกล่าว
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

424380

วันที่ยื่นคำขอ

15/11/2022

เลขทะเบียน

ศ1.053742

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม