ศิลปกรรม

เทือกเขาสันการาคีรี


                        “เทือกเขาสันการาคีรี” เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา ด้วยเพราะฮาลาบาลาเป็นป่าในยะลาที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางธรรมชาติสูง ทั้งด้านพรรณไม้  สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ  อีกทั้งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนกัน และเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเลียนแบบธรรมชาติเทือกเขาและแม่น้ำลำธารดังกล่าว
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

424377

วันที่ยื่นคำขอ

15/11/2022

เลขทะเบียน

ศ1.053739

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม