ศิลปกรรม

Hi Goss


                        เป็นการรวบรวมความคิดจากสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ขจัดคราบด้วยสมุนไพรพืชในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนราธิวาส โดยหลักๆ จะใช้มะนาว ที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นส่วนผสมหลักเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งวัตถุประสงค์หลักโดยจะนำมะนาวเกรดต่ำมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ ในการออกแบบโลโก้นั้นเรามีการวาดมะนาวเพื่อสื่อถึงคำว่า "มะนาว" เนื่องจากวัตถุดิบหลักใช้เป็นมะนาวในการผสมให้เกิดน้ำยาขจัดคราบเเละลงจำหน่ายตามท้องตลาด
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425359

วันที่ยื่นคำขอ

21/12/2022

เลขทะเบียน

ศ1.053959

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม