ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

U2T for BCG ตำบลปะแต


ผลงานสร้างสรรค์คลิปวิดีโอจากการเข้าไปพัฒนาอาชีพและศึกษาสภาพพื้นที่ตำบลปะแต พบว่ามีทรัพยากรที่สามารถพัฒนาต่อให้เป็นแหล่งท่องเทียวเมืองรองได้จึงเกิดการจัดทำออกมาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

424952

วันที่ยื่นคำขอ

09/12/2022

เลขทะเบียน

ส.017998

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม