ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

หนังสือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม "เรียนรู้โค้ดดิ้งด้วยบอร์ด micro:bit"


                        ผู้วิจัยสนใจศึกษาและพัฒนาหนังสือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความท้าทายทางความคิด สามารถนำความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้และบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ในสถานการณ์ต่าง ๆ สนุกสนานไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนองต่อความต้องการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การศึกษาตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425347

วันที่ยื่นคำขอ

20/12/2022

เลขทะเบียน

ส.018018

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม