หนังสือ

คู่มือรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะครูสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


                        ครูเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ เมื่อพิจารณาเฉพาะวิชาชีพครูให้ลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่าครูต้องรับภาระหน้าที่ ในการสร้างเยาวชน ปลูกฝังความรู้สึก ความคิดและจิตใจ เพื่อความเจริญของบุคคลและชาติบ้านเมือง การพัฒนาครูให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ที่จะเป็นครูที่มีค่าต่อประเทศนั้น คือ การมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ในทุก ๆ ด้าน  จึงจัดเป็นคู่มือรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะครูนักพัฒนาสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นครูนักพัฒนาตั้งแต่เริ่มของการมาเป็นนักศึกษาครูโดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีแรกจนจบหลักสูตร มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการซึมซับเข้าสู่สายเลือดของความเป็นนักพัฒนา ซึ่งกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นครูนักพัฒนานั้นเป็นการวิจัยการพัฒนาในรูปแบบ R&D ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูนักพัฒนาด้านจิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคมพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 รู้จักตัวตน (Self-awareness) 
ขั้นที่ 2 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและวางเป้าหมายชีวิต (Change-awareness and life plan) 
ขั้นที่ 3 คิดค้นหาอุปสรรค และแสวงหาหนทางความสำเร็จ (Find obstacles and success) 
ขั้นที่ 4 มุ่งมั่นตั้งใจ (Having a strong determination) 
ขั้นที่ 5 ทางเลือกหลากหลาย (Having alternative choices)   และคณะวิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเป็น 5 กิจกรรม ที่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย    
          กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูนักพัฒนา : รู้เขารู้เรา (Knowledge Sharing) 
          กิจกรรมที่ 2 แนวทางสร้างปัญญา : เป้าหมายชีวิต (My Idol is My Goal) 
          กิจกรรมที่ 3 อุปสรรคและความท้าทาย (My network in my mind) 
          กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ สู่ศรัทธา นำมาปฏิบัติ 
          กิจกรรมที่ 5 จากพื้นที่จริงสู่แผนงาน PLC
ดังนั้น คู่มือรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะครูนักพัฒนาสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสื่อที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติจริงเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชนตนเอง นอกเหนือจากนั้น ผลงานดังกล่าวจะเป็นองค์ความรู้และเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานผลิตและพัฒนาครูไปใช้ให้เกิดครูที่มีคุณลักษณะเป็นครูนักพัฒนาที่เกิดจากผู้เรียนที่เป็นเยาวชน และส่งผลกระทบต่อไปยังประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425840

วันที่ยื่นคำขอ

12/01/2023

เลขทะเบียน

ว.049968

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม