หนังสือ

นวัตกรรม เรื่อง ยะลาเมืองน่าอยู่ (ปานาบาฮาซา)


                        การเรียนรู้ภาษาที่ต่างจากการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น ย่อมมาจากกระบวนการจัดลำดับขั้นตอนการเรียนภาษาในระดับที่ง่ายไปหายากและการเรียนรู้จะเกิดการแตกแขนงทางภาษาผ่านตัวอักษรที่สามารถสร้างภาพพจน์ที่เป็นมิตรกับบริบทของผู้เรียนรู้ ดังนั้น การนำภาพพจน์จากวิถีชีวิตบริบททางสังคมถ่ายทอดเป็นตัวอักษรจึงเป็นกลวิธีที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ให้คล่องแคล่ว และแตกฉาน ปานาบาฮาซาชุดนี้ได้จัดทำขึ้นโดยต่อยอดจากแบบเริ่มเรียนภาษาไทยมูลาบาฮาซาที่ใช้วิธีตอบย้ำซ้ำทวนและจัดลำดับเนื้อหาที่เข้มข้น เพื่อให้เกิดทักษะทางภาษา ทั้งด้านการอ่าน การเขียน  และการนำไปสู่กระบวนการคิดที่แตกฉาน ในชุดนี้ได้ใช้วรรณกรรมที่แฝงไปด้วยความรู้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ถ่ายทอดผ่านตัวละคร ที่สะท้อนให้เห็นสังคมพหุวัฒนธรรม และใช้บทประพันธ์ที่สละสลวยมากคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ และเพิ่มอรรถรสในการอ่านมากขึ้น และที่สำคัญ ปานาบาซา เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวรรณศิลป์ในท้องถิ่นซึ่งเข้าใจความเป็นบริบทของเด็กเด็กเป็นอย่างดี ชุดนี้จึงต่อยอดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

424648

วันที่ยื่นคำขอ

25/11/2022

เลขทะเบียน

ว.049634

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม