สื่อการสอน

แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้เชื่อมโยงและการคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


                        การอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่าน การเขียน ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต และปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ หรือจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านคือคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การเชื่อมโยง และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และคู่มือการประเมินคุณภาพการอ่านคล่องเขียนคล่องการเชื่อมโยงและคิดวิเคราะห์ในระดับชั้นประถมศึกษาเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้มาตรฐานเกิดผลการประเมินนักเรียนที่แท้จริงและนำไปสู่การวางแผนพัฒนาการศึกษา
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

การประดิษฐ์สื่อการสอน

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425434

วันที่ยื่นคำขอ

26/01/2023

เลขทะเบียน

ว.049848

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม