ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอการทำผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสถั่วแดงของวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบทองม้วนทองพับ จังหวัดยะลา


 วิดิโอการทำผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสถั่วแดง จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่ม และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นของกลุ่ม อีกทั้งเพื่อใช้ในการจัดการความรู้ภายในกลุ่ม


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425053

วันที่ยื่นคำขอ

13/12/2022

เลขทะเบียน

ส.018003

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม