ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวของวิสาหกิจชุมชนกะลาท่าสาป จังหวัดยะลา


วิดิโอการทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่ม และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นของกลุ่ม อีกทั้งเพื่อใช้ในการจัดการความรู้ภายในกลุ่ม


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425054

วันที่ยื่นคำขอ

13/01/2023

เลขทะเบียน

ส.018004

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม