หนังสือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการบ่งชี้สะท้อนคิดและประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์


                        ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการบ่งชี้สะท้อนคิดและประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์เป็นสื่อการเรียนรู้หนึ่งที่ส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง อนึ่งความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้สร้างสรรค์จึงเล็งเห็นความสำคัญจึงมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425344

วันที่ยื่นคำขอ

-

เลขทะเบียน

ว.049909

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม