หนังสือ

การเดินทางของต้นไม้


                        เนื่องจากนักเรียนยังขาดความเข้าใจในเรื่องของ"วัฎจักรของต้นไม้" จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นสื่อกลางให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับวัฎจักรของต้นไม้และสร้างสื่อนวัตกรรมที่เด็กสามารถเข้าถึงง่ายและสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย จึงได้พัฒนานวัตกรรมนิทานเรื่อง"การเดินทางของต้นไม้" ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฏจักรของต้นไม้และการปลูกต้นไม้และปลูกฝังให้เด็กรักต้นไม้รวมไปถึงการดูแลรักษาป่าไม้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427412

วันที่ยื่นคำขอ

02/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050179

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม