หนังสือ

หนอนผีเสื้อ


                        เนื่องจากนักศึกษาได้ลงฝึกปฏิบัติการสอนทำให้เห็นถึงปัญหาของนักเรียนที่ขาดทักษะทางวิทยาศาสตร์ จึงได้วางแผนจัดการทำนิทานที่พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการจำแนกประเภทและการพยากรณ์ ผู้จัดทำมีความคิดเห็นว่านิทานหนอนผีเสื้อสามารถพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปปฐมวัยได้ ซึ่งนิทานเรื่องนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฏจักรของผีเสื้อและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ประจวบกับเด็กคุ้นเคยกับเพลง หนอนผีเสื้อ ทำให้เด็กเข้าใจง่ายเนื้อหาได้ง่าย และเกิดการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427427

วันที่ยื่นคำขอ

15/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050210

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม