หนังสือ

7 สี มหัศจรรย์


                        จากการลงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา พบว่า เด็กขาดทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต การจำแนก และการพยากรณ์ ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้และเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะผลิตวรรณกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก จึงได้จัดทำชุดนิทานภาพพิมพ์ในเรื่อง “7 สีมหัศจรรย์” โดยนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดรุ้ง สีต่าง ๆ ของรุ้ง และการเรียงลำดับสีของรุ้ง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เด็กให้ความสนใจและตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อมีการเกิดรุ้ง อีกทั้งยังเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ผู้จัดทำจึงได้นำเรื่องราวที่เด็กสนใจมาจัดทำเป็นวรรณกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านการสังเกต การจำแนก และการพยากรณ์ และทำให้เด็กมีพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427429

วันที่ยื่นคำขอ

03/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050208

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม