หนังสือ

ลูกไก่จ๋า มาจากไหน


                        จากการลงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาพบว่านักเรียนในชั้นเรียนขาดทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ทักษะการสังเกต และทักษะการจำแนก อีกทั้งนักเรียนยังขาดปฏิสัมพันธ์ในการเข้าสังคม มีช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน เนื่องด้วยนักเรียนหยุดการเรียนในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาดั่งกล่าว นักศึกษาจึงคิดวิธีการส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในการเข้าสังคม เพื่อลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน ด้วยการสร้างนิทานที่สามารถส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คือ ทักษะการสังเกต และทักษะการจำแนก ซึ่งนิทานที่ได้จัดทำขึ้น คือ "นิทานลูกไก่จ๋า มาจากไหน" ซึ่งเป็นนิทานเกี่ยวกับวัฏจักรการเกิดของไก่ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เด็กรู้จักการสังเกตในการเจริฐเติบโตของไก่ และยังสามารถจำแนกระหว่างไข่กับไก่ หรือระหว่างลูกเจี๊ยบกับแม่ไก่ อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน และทำให้เด็กมีพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427426

วันที่ยื่นคำขอ

03/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050213

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม