หนังสือ

น้ำจากฟากฟ้า


            จากการได้ลงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้พบเจอปัญหาของเด็กอนุบาลคือ เด็กขาดทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท และทักษะการพยากรณ์ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเล่มนิทาน ซึ่งนิทานที่สร้างขึ้นมามีชื่อว่า “น้ำจากฟากฟ้า” นิทานเรื่องนี้พูดถึงเรื่องฝนเนื่องจากฝนเป็นเรื่องธรรมชาติใกล้ตัวเด็ก เด็กได้ทราบถึงที่มาและวัฏจักรการเกิดฝน ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กได้เป็นอย่างดี
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427431

วันที่ยื่นคำขอ

03/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050209

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม