หนังสือ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม


                        การจัดการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่มีรายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่หลากหลายประเด็น ซึ่งอาจมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในบริบทที่ต่างกัน อีกทั้งหน่วยงานและบุคคลในระดับต่าง ๆ ย่อมจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานและผู้ที่ปฏิบัติงานได้ศึกษาและปฏิบัติงานได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425856

วันที่ยื่นคำขอ

12/01/2023

เลขทะเบียน

ว.049967

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม