หนังสือ

คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


                        เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วยตรวจสอบและประเมินความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นองค์ความรู้และแก่นแท้ของการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานที่ทำงานทดแทน รวมถึงเป็นคู่มือที่ใช้ศึกษาทำความเข้าใจและเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425844

วันที่ยื่นคำขอ

12/01/2023

เลขทะเบียน

ว.049966

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม