ศิลปกรรม

ลายผ้าบาติก “ลายดอกดาหลา”


                        ลายผ้าบาติก “ลายดอกดาหลา”จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการหญิง เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีโดยได้สร้างสรรค์ลายผ้าเฉพาะที่แสดงถึงกลุ่มสตรีในพื้นที่ ซึ่งดอกดาหลาเป็นดอกไม้ที่ปลูกมากในจังหวัดยะลา และเปรียบเสมือนตัวแทนของกลุ่มสตรีในพื้นที่แหงนี้ ที่ไม่เพียงมีความสวยงาม แต่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เมนู “ข้าวยำ” มีความอร่อยที่ลงตัว
ข้าพเจ้ารับทราบว่าลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองตัวอักษร ตัวเลข ถ้อยคำ และวลี
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425857

วันที่ยื่นคำขอ

12/01/2023

เลขทะเบียน

ศ1.054205

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม