ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

Let's Go to the Supermarket


                        การใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง Let's Go to the Supermarket เป็นนวัตกรรมที่นำเสนอในรูปแบบโมเดล Supermarket ภายในประกอบด้วยบัตรภาพและบัตรคำศัพท์ที่มีสีสัน สวยงาม อีกทั้งภายในตัวโมเดล Supermarket มี QR Code สามารถสแกนเพื่อเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ มีรูปแบบเป็นสื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive) ที่มีลักษณะเป็นชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ต โดยชั้นวางในแต่ละช่องเป็นการนำเสนออาหารต่าง ๆพร้อมมีคำศัพท์และเสียงที่สามารถตั้งค่าเลือกเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายได้ อีกทั้งสามารถจำกัดความเร็วของเสียงได้ ซึ่งชุดกิจกรรมนี้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

426748

วันที่ยื่นคำขอ

08/02/2023

เลขทะเบียน

ส.018161

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม