หนังสือ

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน


                        เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใ้ช้ในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาได้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

426841

วันที่ยื่นคำขอ

10/02/2023

เลขทะเบียน

ว.050086

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม