ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

วิถีชีวิตชาวประมงบ้านตะโล๊ะกาโปร์สู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน


  เพื่อการอนุรักษ์วิถีชุมชนและสามารถนำองค์ความรู้มาสร้างธุรกิจจากของเหลือใช้ได้


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427820

วันที่ยื่นคำขอ

16/03/2023

เลขทะเบียน

ส.018256

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม