หนังสือ

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการสอนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์


                        หลักสูตรฝึกอบรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการสอนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในอนาคต หากนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์อย่างมีความหมายมีความเข้าใจ มีความสนใจ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแนวทางและตัวอย่างการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

426840

วันที่ยื่นคำขอ

10/02/2023

เลขทะเบียน

ว.050079

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม