หนังสือ

เครื่องมือวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์


            เครื่องมือวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาในรายวิชา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถนำไปวัดและประเมินความเข้าใจนักเรียนและครูได้ โดยผู้วิจัยได้อธิบายคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องตามมติประชาคมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ให้ผู้นำไปใช้เครื่องมือนี้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

426843

วันที่ยื่นคำขอ

-

เลขทะเบียน

ว.050085

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม