ดนตรีกรรม/ นาฏกรรม

จันทน์กะพ้อ


                        จันทน์กะพ้อ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกคนเปรียบเสมือนดอกจันทน์กระพ้อช่องาม ที่เกิดจากต้นจันทน์กระพ้อซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เมือจบการศึกษาไปแล้วยังคงความรักความศรัทธาในมหาวิทยาสร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในการไปพัฒนาท้องถิ่นทดแทนคุณแผนดิน
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

เพลง / ทำนอง / การรำ / การเต้น / การทำท่า

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

426775

วันที่ยื่นคำขอ

09/02/2023

เลขทะเบียน

ด.287787

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม