หนังสือ

คู่มือรูปแบบเคลื่อนไหวร่างกาย โดยประยุกต์จากท่ากีฬาปันจักสีลัตเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ


                        การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ   เป็นประเด็นสำคัญที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ   ผู้สร้างสรรค์จึงประยุกต์แนวคิดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender’s Health Promoting Model)  และการเสริมสร้างพลังอำนาจของกิบสัน (Gibson,1993) ร่วมกับกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) จะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆของผู้สูงอายุ และกระตุ้นให้กลุ่มผู้สูงอายุแสดงความรู้สึก ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ พูดคุยให้กำลังใจ และสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้มีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427596

วันที่ยื่นคำขอ

10/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050249

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม